NMVW kleur

Teruggave van culturele objecten; principes en processen

In het document Teruggave van culturele objecten: principes en processen wordt het proces uiteengezet waarmee objecten/collecties kunnen worden geclaimd voor teruggave door het Nationaal Museum van Wereldculturen (hierna NMVW) in Leiden. Het volledige document is te vinden via deze link.

Teruggave van culturele objecten; principes en processen

Teruggave van culturele objecten verwoordt de algemene missie van het NMVW om zich te engageren met de lange, complexe en verstrengelde geschiedenissen die hebben geleid tot de collecties die zich momenteel in het museum bevinden. Dit maakt deel uit van een breder engagement van het NMVW met de rol van collecties in het openbare leven in Nederland, onder meer door zijn collectie te onderzoeken en openbaar toegankelijk te maken; door kwesties van herkomst in verband met koloniale toe-eigening aan de orde te stellen; door  nieuwe ethische mogelijkheden te ontwikkelen voor collecties; en door hedendaagse gemeenschappen als gelijkwaardige gesprekspartner te beschouwen als het gaat om nationale collecties, en zowel nationaal als internationaal een dialoog aan te gaan met gemeenschappen en landen van herkomst die een speciale band hebben met de collecties.

Bijna onze gehele collectie is online gepubliceerd en is toegankelijk via deze link.

Een klein aantal objecten is niet in onze online collectie opgenomen. Als u meent dat bepaalde objecten deel uitmaken of hebben uitgemaakt van onze collectie, maar deze objecten niet te vinden zijn in onze online database, stuur dan a.u.b. uw vraag naar collectie@wereldculturen.nl, zodat wij dit namens u kunnen onderzoeken.

Algemene vragen

Als u over deze kwestie een algemene vraag wilt stellen, stuur deze vraag dan naar collectie@wereldculturen.nl.

Vragen van de pers:

Als u een vraag wilt stellen als lid van de pers, richt uw vraag dan tot pers@wereldculturen.nl.

Specifieke vragen op basis van onderzoek:

Als u specifieke vragen wilt stellen op basis van onderzoek, stuur uw vraag dan naar collectie@wereldculturen.nl.

Veelgestelde vragen

Waarop heeft Teruggave van culturele objecten betrekking?

Teruggave van culturele objecten vertegenwoordigt geen officieel Nederlands overheidsbeleid. Het is een uiteenzetting van de intenties van het NMVW en beschrijft welke criteria en processen het NMVW toepast bij zijn adviezen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als er claims worden ingediend ten aanzien van de collecties waarvan het NMVW de beheerder is, namelijk de collecties van de volgende drie musea binnen de organisatie: het Afrikamuseum in Berg en Dal, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Museum Volkenkunde in Leiden. Hun collecties maken deel uit van het NMVW en zijn eigendom van de Nederlandse staat (Rijkscollecties). De eigenaar van de collectie van het NMVW is de Nederlandse staat. De minister behoudt als vertegenwoordiger van de Nederlandse staat de verantwoordelijkheid voor het nemen van een beslissing over de eigendomsoverdracht aan eventuele eisers, na gedetailleerd advies en aanbevelingen, gegeven in reactie op een claim. Teruggave van culturele objecten heeft geen betrekking op enig ander Europees land of op andere collecties binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zoals opgemerkt in paragraaf 7 van Teruggave van culturele objecten kunnen claims ten aanzien van collecties van het Wereldmuseum Rotterdam worden ingediend en zullen deze op dezelfde wijze worden verwerkt; de eindverantwoordelijkheid ligt echter bij het gemeentebestuur van Rotterdam.

Op wie heeft Teruggave van culturele objecten betrekking?

Eisers kunnen volgens de definities van het document zijn: 1) individuele personen; 2) overheden/personen handelend namens overheden; 3) gemeenschappen, bestuursvormen en lagere overheden met een landelijk erkende politieke bestuursbevoegdheid; 4) landelijke (culturele) instituten. Zoals gesteld in paragraaf 5 van het document is de verwachting dat eisers in staat zijn een culturele continuïteit of wezenlijke band met de geclaimde culturele objecten aan te tonen, in termen van nationaal erfgoed, nog bestaande geloofsovertuigingen en cultuur.

Wat zijn de criteria?

De criteria zijn te vinden in paragraaf 4 van het document. Hierin wordt opgemerkt dat de objecten onder één van de criteria moeten vallen. Er zijn drie criteria. wettelijkheid (4.2), onvrijwillig afstand doen (4.3) en erfgoedwaarde (4.3), en de reikwijdte van elk van deze criteria wordt gegeven in het document. Gelieve daarnaar te verwijzen.

Hoe kan ik een claim indienen?

Alle claims moeten schriftelijk worden ingediend en verzonden naar drs. Wayne Modest, inhoudelijk directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, postbus 2312 in Leiden, of per e-mail.

Bij elk geval moet informatie zijn bijgesloten aan de hand van de criteria (paragraaf 4), richtlijnen (paragraaf 5) en de vorm (bijlage II) zoals aangegeven in Teruggave van culturele objecten.

Bij alle geclaimde culturele objecten moeten het inventarisnummer worden vermeld (te vinden bij de collectie online). De link naar onze online database vindt u hier.

De claim zal worden verwerkt overeenkomstig het in paragraaf 6 van het document geschetste proces, of in het geval van collecties die niet aan de staat behoren, overeenkomstig paragraaf 7 van het document.

Teruggave van culturele objecten bevat een indicatieve tijdschaal voor de verwerking van de claim.

Met wie kan ik contact opnemen over een claim?

Beschrijf a.u.b. de aard van uw vraag in het algemene aanvraagformulier; wees beknopt maar exact, zodat we uw vraag vollediger kunnen beantwoorden. De link is hier te vinden: collectie@wereldculturen.nl.

Claims for Return of Cultural Objects NMVW; Principles and Process